Katastarski poslovi

UREĐENJE MEĐE

 • postupak kojim se na terenu utvrđuju granice katastarske čestice
 • granice katastarske čestice se određuju na temelju podataka dostupnih u katastarskom operatu nadležnog katastarskog ureda
 • međne točke obilježavaju se trajnim oznakama i pokazuju svim zainteresiranim strankama
 • ukoliko netko od učesnika nije suglasan s predočenim, stranke se upućuju na uređenje međe u sudskom postupku

USKLAĐENJE KATASTRA I GRUNTOVNICE

 • postupak u kojem se usklađuje oblik i površina katstarskih i zemljišno-knjižnih čestica

LEGALIZACIJA

Geodetski Snimak Izvedenog Stanja Novo Izgrađene Zgrade (GSISNIZ)
 • koristi se za legalizaciju zgrada izgrađenih prije 21.06.2011. godine
 • nezakonito izgrađena zgrada je zgrada ili rekonstruirani dio postojeće zgrade, izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje odnosno protivno tom aktu
 • GSISNIZ potrebno je izraditi za stambene objekte koji nisu evidentirani na katastarskom planu i za pomoćne objekte veće od 50m2, koji nisu evidentirani na katastarskom planu. Za nezakonito izgrađene zgrade evidentirane na katastarskom planu se, umjesto GSISNIZ-a u svrhu legalizacije, koristi kopija katastarskog plana (3 primjerka)
 • po ishođenju Rješenja o izvedenom stanju potrebno je izraditi elaborat za evidentiranje zgrade u katastar i zemljišnu knjigu

GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT

 • grafički prikaz stvarnog stanja terena na kojem su evidentirane nastale promjene

 

ZA TEHNIČKI PREGLED
 • i izdavanje uporabne dozvole, geodetski situacijski nacrt izrađuje se po završetku svih građevinskih i drugih radova predviđenih projektom
 • sadrži položajni i visinski prikaz svih izgrađenih objekata, elemenata niskogradnje, podzemnih i nadzemnih instalacija
 • izrađuje se u odgovarajućem mjerilu i ovjerava kod nadležnog katastarskog ureda

 

ZA ISHOĐENJE UVJERENJA
 • izrađuje se u postupku ishođenja uvjerenja o vremenu građenja i uvjerenja za uporabu
 • prikazuje položaj građevine na katastarskoj čestici, te dimenzije objekta i parcele

GEODETSKI PROJEKT

  • Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu kojom se
   određuje formiranje građevne čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.
   Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio glavnog projekta za građevinsku dozvolu za
   građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, a kojom se
   određuje formiranje građevne čestice i/ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.
  • Geodetski projekt predstavlja skup javnih isprava i ostale geodetsko-tehničke dokumentacije,
   odgovarajućih geodetskih elaborata i tehničkih izvješća o izvedenim geodetskim radovima,
   izrađenih u svrhu projektiranja zahvata u prostoru, praćenja izgradnje i evidentiranja
   novoizgrađenih građevina u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi
  • U okviru geodetskog projekta kada je to potrebno izrađuju se geodetski elaborat kojim se
   usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi i geodetski elaborat kojim se formira
   građevna čestica (parcelacijski elaborat) te se izrađuje geodetski elaborat za evidentiranje zgrada
   i drugih građevina

 

SASTAVNI DIJELOVI GEODETSKOG PROJEKTA:

 

 • 1. geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja u položajnom i visinskom smislu (podloga za projektiranje)

 

 • 2. usklađenje stanja u katastru, zemljišnoj knjizi sa stanjem u naravi

 

 • 3. geodetska situacija građevine (elaborat iskolčenja)

 

 • 4. geodetski elaborat kojim se formira građevna čestica (parcelacija)

 

 • 5. geodetski elaborat za evidentiranje zgrada i drugih građevina (upis kuće u katastar i gruntovnicu)

 

 

GEODETSKI RADOVI KOJI NISU SASTAVNI DIO GEODETSKOG PROJEKTA:

 

 

 • 1. iskolčenje građevine i izrada elaborata iskolčenja (provodi se nakon izdavanja građevinske
  dozvole)

 

 • 2. snimanje situacijskog nacrta za tehnički pregled (po završetku izgradnje)

 

 • 3. izjava ovlaštenog inženjera geodezije (izjavom se potvrđuje da je građevina izgrađena u skladu
  s geodetskim projektom)

GEODETSKA PODLOGA

  • kartografski položajni i visinski prikaz terena koji sadrži sve izgrađene objekte, elemente niskogradnje, podzemne i nadzemne instalacije, kanale, vegetaciju i karakteristične reljefne oblike
  • izrađuje se u odgovarajućem mjerilu i ovjerava kod nadležnog katastarskog ureda
  • geodetska podloga služi za arhitektonsko projektiranje građevina za koje za koje se ne izrađuje geodetski projekt

Dokumentacija potrebna za izradu geodetske podloge:
1. kopija katastarskog plana (izdaje ju nadležni katastarski ured)

PARCELACIJA ZEMLJIŠTA

  • postupak prilikom kojeg, podjelom ili spajanjem postojećih, nastaju nove parcele
  • izradom parcelacijskog elaborata provode se promjene oblika i veličine katastarskih čestica u katastru i zemljišnoj knjizi

 

PARCELACIJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

  • može se provoditi samo u skladu sa sljedećim dokumentima koje izdaje nadležni upravni odjel za
   graditeljstvo i prostorno planiranje (urbanizam):
   1. građevinska dozvola
   2. lokacijska dozvola
   3. rješenje o utvrđivanju građevne čestice
   4. izvod iz detaljnog plana uređenja

 

PARCELACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

  • za parcelaciju poljoprivrednog zemljišta potrebno je ishoditi uvjerenje nadležnog upravnog odjela za graditeljstvo, kojim se dokazuje da je katastarska čestica izvan granica građevinskog područja

 

Dokumentacija potrebna za izradu parcelacijskog elaborata:
1. kopija katastarskog plana (izdaje ju nadležni katastarski ured)
2. posjedovni list (izdaje ga nadležni katastarski ured)
3. zemljišnoknjižni izvadak (izdaje ga gruntovnica)
4. uvjerenje nadležnog upravnog odbora

UPIS OBJEKTA U KATASTAR I ZEMLJIŠNU KNJIGU

  • elaboratom za evidentiranje zgrade, postojeće zgrade upisuju se u katastar nekretnina i zemljišnu knjigu (gruntovnicu)

 

Dokumentacija potrebna za izradu Elaborata za evidentiranje zgrada:
 1. kopija katastarskog plana (izdaje ju nadležni katastarski ured)
 2. posjedovni list (izdaje ga nadležni katastarski ured)
 3. zemljišnoknjižni izvadak (izdaje ga gruntovnica)
 4. dokaz o legalnosti zgrade (nije nužno)

 

DOKAZ O LEGALNOSTI ZGRADE

Zgrade izgrađene do 15. veljače 1968. godine:

    • potrebno je ishoditi uvjerenje o vremenu građenja koje izdaje nadležni upravni odjel za graditeljstvo na temelju dokumenta izdanog od strane Državne geodetske uprave, ovlaštenog sudskog vještaka, suda ili nekog drugog dokumenta kojim je starost objekta nedvojbena, te nakon toga uporabnu dozvolu

 

Zgrade izgrađene od 16. veljače 1968. godine do 19. lipnja 1991. godine:

    • potrebna je pravomoćna građevinska dozvola, na temelju koje se izdaje uporabna dozvola

 

Za zgrade izgrađene od 20. lipnja 1991. godine do 1. listopada 2007. godine:

    • potrebno je uvjerenje za uporabu koje izdaje nadležni upravni odjel za graditeljstvo i prostorno planiranje

 

Zgrade izgrađene od 1. Listopada 2007. godine do 1. Siječnja 2014. godine:

    • potrebno je završno izvješće nadzornog inženjera (za objekte za koje je izdano rješenje o uvjetima građenja) ili uporabna dozvola (za objekte za koje je izdana potvrda glavnog projekta), te potvrda upravnog odjela za graditeljstvo

 

Zgrade koje su legalizirane temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

    • potrebno je rješenje o izvedenom stanju koje izdaje nadležni upravni odjel za graditeljstvo
    • zgrade koje NEMAJU dokaz o legalnosti mogu se upisati u katastar i ZK ali bez pozitivne zabilježbe

ISKOLČENJE GRAĐEVINE

  • neposredno pred početak gradnje na terenu se obilježavaju gabariti objekta, a elaborat iskolčenja je jedan od dokumenata potrebnih za prijavu gradilišta kod uprave za inspekcijske poslove

 

Dokumentacija potrebna za izradu elaborata iskolčenja:
 1. arhitektonski projekt
 2. pravomoćni akt o gradnji

Inženjerska i Industrijska geodezija

Opis usluge

Inženjerska geodezija je područje geodezije koje se odnosi na primjenu geodetskih mjernih sustava u projektiranju i izgradnji objekata, te u praćenju njihovih pomaka i deformacija tijekom izgradnje i eksploatacije.

Industrijska geodezija je nastala temeljem suradnje sa strojarskom strukom i pružanja geodetskih usluga tijekom montaže i kontrole objekata u procesnoj industriji, metalurgiji, montažerstvu, telekomunikaciji i ostalim privrednim granama vezanim za čelične konstrukcije.

ISKOLČENJE GRAĐEVINE

  • neposredno pred početak gradnje na terenu se obilježavaju gabariti objekta, a elaborat iskolčenja je jedan od dokumenata potrebnih za prijavu gradilišta kod uprave za inspekcijske poslove

 

Dokumentacija potrebna za izradu elaborata iskolčenja:
 1. arhitektonski projekt
 2. pravomoćni akt o gradnji

SLIJEGANJE OBJEKATA

 • praćenje slijeganja zgrada i drugih građevina za vrijeme i nakon gradnje

POMACI I DEFORMACIJE

ROTACIONA TIJELA
 • kapitalni objekti u procesnoj industriji su rotacione peći, mlinovi i sušare čiji je siguran i ekonomičan rad uvjetovan pravilnom geometrijom i usklađenim pogonskim i gonjenim dijelovima
 • zadatak geodetske struke je preciznim metodama mjerenja ustanoviti eventualna odstupanja položaja ključnih strojnih elemenata i ukazati na moguća poboljšanja
 • ova mjerenja se nužno provode pri zastoju u sklopu remonta, a nekad i tijekom rada pogona što iziskuje dodatne napore, ali daje relevantnije podatke

 

KRANSKE STAZE
 • u postupku izdavanja dozvole za uporabu svake portalne ili mosne dizalice neophodno je izraditi geodetski snimak dizalične pruge
 • takav snimak sadrži prikaz odstupanja tračnica od pravca i po visini, razlike raspona u odnosu na projektirani i poprečne nagibe pruge
 • pored navedenog, moguće je kontrolirati zakošenost mosta/portala i kotača, te izvršiti snimanje pruge mačke
 • snimak pruge je obavezan prije, kao i nakon remontnih radova na njoj

 

ANTENSKI STUPOVI
 • prema Pravilniku o tehničkim normativima za održavanje antenskih stupova svi stupovi nosači antenskih sustava viši od 20 metara podliježu redovitom godišnjem pregledu
 • sastavni dio pregleda čelične konstrukcije je kontrola uspravnosti stupa i sljeganja temelja
 • ukoliko su odstupanja od vertikale veća od dopuštenih i podložna promjenama, potrebno je izvršiti sanaciju stupa

 

OSTALO
 • niveliranje i centriranje radnih površina preciznih strojeva
 • praćenje pomaka hidrografskih objekata
 • snimanje cjevovoda
 • detektiranje pomaka i deformacija građevina i strojeva